ZKM voor teams met ZKM Teaminzichten®

Op verhaal komen met het team

ZKM Teaminzichten is een instrument voor organisaties dat eenvoudig en genuanceerd teamprocessen in kaart brengt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke Zelf-kennismethode ZKM, waarmee complexe menselijke vraagstukken worden verhelderd.

 

‘ZKM Teaminzichten maakt het mogelijk om op een snelle manier, een genuanceerd en diepgaand beeld te geven van hoe individuele teamleden situaties in het team ervaren en wat dit betekent voor de ontwikkelrichting en -mogelijkheden van dat team’

 

Het functioneren van het team wordt gedragen door de afzonderlijke teamleden. Als een teamlid niet voldoende kan bijdragen of zich onvoldoende verbonden voelt met het team heeft dit invloed op het teampresteren. Als dit voor meerdere teamleden geldt, wordt die invloed alleen maar groter. Met behulp van ZKM Teaminzichten worden zowel de individuele- als teampatronen zichtbaar. Als deze stimulerende- en belemmerende patronen bekend zijn, gaat het team vervolgens zowel individueel als collectief aan de slag om de belemmerende patronen te doorbreken en de werking van de stimulerende patronen te intensiveren.

 

‘Met veel invoelend vermogen, een effectieve methodiek en met de competentie om de vinger ‘elegant’ op de zere plek te leggen, heeft Horizonte ons geholpen om een nieuwe richting in te slaan’
– Teammanager –

Wanneer zet je ZKM teaminzichten in?

 • Als samenwerkingsvraagstukken de prestaties van het team in de weg staan;
 • Als er een negatieve sfeer in het team voelbaar is en je hierover op een constructieve manier in gesprek wilt gaan;
 • Als er meer zelfsturing van het team wordt gevraagd;
 • Als er een grote mate van werkdruk & stress wordt ervaren;
 • Om de beleving van verschillende afdelingen of teams te vergelijkingen op vooraf bepaalde thema’s (bijvoorbeeld op werkdruk of organisatiebeleid).


Hoe werkt het?

ZKM teaminzichten bestaat uit verschillende stappen:

 1. Inventarisatiefase (gezamenlijk)
  We verzamelen de ‘diepere verhalen’ in de organisatie, van het team of individuen. Deze worden geformuleerd in kernzinnen, eventueel aangevuld met persoonlijke zinnen;
 2. Scoren (individueel)
  Alle deelnemers scoren vervolgens individueel, via een online programma, de kernzinnen aan de hand van een gevalideerde gevoelslijst;
 3. Bespreken van de uitkomsten (individueel on/of gezamenlijk)
  Uitleg over de rapportage en analyse. Ieder teamlid krijgt inzicht in de eigen individuele score en kan dit naast de gemiddelde teamscore leggen. Iedereen schrijft een reflectieverslag hierover en formuleert hierin persoonlijke actiepunten;
 4. Nagesprekken (met elkaar in dialoog)
  Vaststellen van inzichten en formuleren van gezamenlijk actiepuntenplan. In dit plan wordt aangegeven waar het team aan gaat werken en wat ieder teamlid nodig heeft van de teamleider en de teamleden om verandering te kunnen verwezenlijken;
 5. Evalueren en reflecteren voortgang en eventueel bijstellen actiepuntenplan

 

Teamviewer Dashboard
Teamviewer Dashboard

 

‘Er is meer aandacht voor elkaar ontstaan, ruimte om te luisteren en niet meteen te oordelen. Er is een groter gevoel van ‘samen’ ontstaan met respect voor ieders eigenheid.’
– Teammanager –

Resultaat

Met een ZKM voor teams wordt in korte tijd duidelijk:

 • Hoe het team zich als geheel op dit moment voelt en functioneert en hoe het team de gewenste situatie formuleert;
 • Hoe ieder teamlid zich afzonderlijk voelt en functioneert;
 • Waar overeenkomsten of juist grote verschillen zijn in hoe binnen het team de huidige situatie wordt ervaren;
 • Waar het knelt binnen het team en waar de kracht van het team ligt;
 • Welke veranderingen het team nodig acht en zich hieraan ook daadwerkelijk committeert;
 • Welk actieplan nodig is, wat ieder teamlid te doen staat en welke ondersteuning dit vraagt van de teamleider en de verschillende teamleden.

 

[wpvideo taFLDT83]

 

Klik hier om de informatie over ZKM Teaminzichten te downloaden.

Scroll naar boven